Butlletí informatiu 28-10-2020

L’Ajuntament de Falset té previst aprovar, en breu i per primer cop a la història, una ordenança municipal reguladora del paisatge urbà. La finalitat d’aquesta ordenança és “regular la protecció del paisatge urbà i fomentar el seus valors ambientals i culturals, establint la prevalença del dret col·lectiu dels ciutadans a percebre un entorn urbà agradable, endreçat, harmònic i en relació al dret individual a utilitzar aquest entorn en el seu propi interès”. Els elements que configuren el paisatge urbà són: els espais públics i privats d’ús públic o col·lectiu; les edificacions, construccions i instal·lacions visibles des de l’espai públic; i els espais lliures d’edificació, siguin edificables o no ho siguin.

Els objectius que persegueix aquest document són diversos. En primer lloc. vol fixar “el concepte de paisatge urbà com un bé públic, d’ús col·lectiu”, alhora que també vol “potenciar la cultura del manteniment i generar una inèrcia orientada cap a la recuperació i la conservació del patrimoni” i l’establiment de la regulació específica d’aquells elements considerats determinants del paisatge urbà de Falset.

Pel que fa als edificis, l’ordenança preveu un seguit de disposicions generals, però alhora n’incorpora d’altres d’específiques per al manteniment de façanes, cobertes, colors, parets mitgeres, il·luminació de façanes, conduccions i connexions de serveis, antenes, etc. El document també regula el tractament dels espais lliures d’edificació en la tipologia d’edificació aïllada, que es correspon de manera molt important amb els àmbits industrials i terciaris.

L’objectiu és fixar un mecanisme per tal de garantir la inclusió del paisatge en el procés d’implantació d’aquestes activitats. Finalment, amb l’objectiu de recollir suggeriments i opinions abans de la seva aprovació en ple, el text de l’ordenança ja s’ha publicat en el tauler d’anuncis municipal. Podeu consultar on-line l’ordenança i formular opinions i suggeriments per escrit en la seu electrònica de l’Ajuntament de Falset.

Falset

Publicitat